Informujemy, że w 2016r. Stowarzyszenie nasze otrzymało darowizny pieniężne od 79 osób fizycznych, o łącznej wysokości 5952,00 zł ( pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 00/100). Wartość darowizn od poszczególnych osób, mieściła się w przedziale wysokości od 10 zł do 440,00 zł.

Środki pieniężne przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej, w szczególności na sfinansowanie wkładu własnego w realizowanych projektach.

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności.