KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1], zwane dalej RODO, Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” z siedzibą w Olsztynie informuje swoich członków, że:

1. Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” z siedzibą w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 27 lok.3A, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434492 przetwarza dane osobowe członków Stowarzyszenia zawarte w Oświadczeniu i Liście Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia „Z Nami Łatwiej” z dnia 21.07.2012 oraz w deklaracjach członkowskich.

Dane, o których mowa w ust. 1 udostępnione zostały nam przez Panią/Pana dobrowolnie podczas zakładania Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami Łatwiej” w dniu 21 lipca 2012r. lub przy okazji przystępowania w poczet członków Stowarzyszenia. Dane osobowe udostępnione były w celu prawidłowej realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia, a także celem zapewnienia Pani/Panu możliwości skorzystania z pełni praw przysługujących członkom Stowarzyszenia i wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków.

3. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” (dane kontaktowe: tel.: 792 33 47 47, e-mail: stowarzyszenie@znamilatwiej.org.pl).

4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

a) prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia,

b) informowania o działaniach i zebraniach Stowarzyszenia,

c) informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich,

d) realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia określonych w statucie.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c Rodo] (art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach),

b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową [art. 6 ust. 1 lit. f Rodo].

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy administratora, a także podmiot świadczący usługi księgowe na zlecenie Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach).

8. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Pani/Panu: prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;  prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;  prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) 

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” z uwagi na prowadzoną działalność statutową przetwarza dane osobowe osób dokonujących darowizn na rzecz Stowarzyszenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA DARCZYŃCÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:

1.
Administratorem Pani/Pana (Darczyńcy) danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” z siedzibą w Olsztynie (10-601), ul. Pstrowskiego 27 lok.3A.

2.
Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: stowarzyszenie@znamilatwiej.org.pl, tel. 792 33 47 47 .

3.
Pani/Pana (Darczyńcy) dane osobowe (imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty - przelewu) przetwarzane są w celu:
a) przekazania darowizny na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami Łatwiej” (Administratora),
b) przekazania Darczyńcy przez Administratora potwierdzenia przyjęcia/wpłynięcia darowizny (potwierdzenie przelewu, wystawienie dowodu KP lub zawarcie umowy darowizny),
c) realizacji obowiązków archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy/żądania dotyczących przekazania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.  niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy administratora, a także podmiot świadczący usługi księgowe na zlecenie Administratora.

6.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty (darowizny) na rzecz Stowarzyszenia. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych
8.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

9.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10.
Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.