opiekun medyczny...

 

Polska Szkoła Opiekunów Medycznych - najlepsza szkoła w regionie

Szkoła została założona przez dr Elżbietę Szwałkiewicz - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych oraz Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie,

 

Dr Elżbieta Szwałkiewicz była inicjatorem rozszerzenia listy zawodów medycznych i promowała zawód opiekuna medycznego. Szkoła powstała w lutym 2008 r. jako szkoła policealna kształcąca osoby dorosłe w systemie zaocznym w zawodzie opiekuna medycznego ( numer programu nauczania 513[02]). 

 

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, co daje naszym słuchaczom możliwość uzyskania świadectwa państwowego, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, uznawane w krajach Unii Europejskiej. Kształcimy osoby dorosłe, które już pracują w zawodzie opiekuna i chcą zdobyć kwalifikacje oraz osoby chcące zdobyć nowy zawód. Słuchacze naszej szkoły mają możliwość poznania nowoczesnych metod opiekowania się pacjentem jak i nowoczesnego sprzętu wspomagającego. W wyposażeniu szkoły znajdują się między innymi profesjonalne podnośniki, pionizatory, łóżka elektryczne i rehabilitacyjne, chodziki, balkoniki. Posiadamy również profesjonalne fantomy pielęgnacyjne do ćwiczeń w pracowni zajęć praktycznych. Ponadto podczas zajęć dostępny jest pełen zestaw sprzętu, materiałów medycznych, środków pomocniczych, sanitarnych i higienicznych stosowanych w Europie do pielęgnacji osób obłożnie chorych.  
Po reformie szkolnictwa zawodowego i zmianie podstaw programowych, szkoła rozpoczęła kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Obecnie zawód opiekun medyczny zapisany jest w Rozporzadzeniu o klasyfikacji zawodów pod numerem 532102. 

 

W kwietniu 2008 r. Pani Elżbieta Szwałkiewicz otrzymała nagrodę zaufania „Złoty Otis” za organizację Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych.

http://psom.olsztyn.pl