statut ...

 

S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami Łatwiej”

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób chcących działać na rzecz wspierania i   poprawy jakości życia osób świadczących osobistą opiekę osobom niepełnosprawnym oraz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu choroby, urazu lub wieku.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie Opiekunów  „Z Nami Łatwiej”.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

 

§6

1.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność   w   obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjno-oświatowym, rynku pracy i usług, w zakresie dotyczącym aktywności pielęgnacyjno-opiekuńczej opiekunów formalnych (zawodowych)      i nieformalnych (np. rodzinnych), a także poprawy funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób, które są niesamodzielne w związku z chorobą, urazem lub wiekiem.

  

2. Działalność nieodpłatną, Stowarzyszenie prowadzi, na rzecz beneficjentów pomocy,           w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

3. Działalność odpłatną Stowarzyszenie prowadzi na zlecenie osób fizycznych i prawnych, instytucji, firm oraz różnych organizacji, w zakresie określonym niniejszym Statutem.

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na odpłatnej i nieodpłatnej pracy swoich członków.

5. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników
i wolontariuszy, także spośród członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

6. Stowarzyszenie może być organem założycielskim dla jednostek organizacyjnych świadczących usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz usługi związane z wypożyczaniem sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, na rzecz zakładów opieki zdrowotnej,  jednostek pomocy społecznej i domów opieki lub osób prywatnych, które tworzy dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

7. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

 

§7

1. Stowarzyszenie może realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi
i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi m.in. w ramach wspólnych projektów finansowanych przez polskie i zagraniczne fundusze.

2. Stowarzyszenie może przynależeć do polskich i zagranicznych stowarzyszeń lub innych organizacji, które realizują cele zbieżne z działalnością Stowarzyszenia.

 

§8

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

II. Cele i formy działania.

 

§9

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentowanie, wspieranie, promowanie etosu zawodów opiekuńczych oraz działanie na rzecz jakościowego rozwoju tych zawodów i integracji zawodowej.

2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, a w szczególności:

1) udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia opiekunom nieformalnym w trudnej sytuacji życiowej,

2) udzielanie pomocy opiekunom formalnym i nieformalnym w organizowaniu warunków do sprawowania opieki, w tym poprzez szeroko pojęte poradnictwo oraz wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

3. Ochrona i promocja zdrowia w praktyce opiekuńczej, w tym:

1) wspomaganie innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce opiekuńczo-pielęgnacyjnej,

2) upowszechnianie zasad etyki i metod prawidłowej opieki oraz ochrony praw osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

4.  Poprawa funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych, oraz osób, które są niesamodzielne w związku z chorobą, urazem lub wiekiem, w tym poprzez szeroko pojęte poradnictwo, wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, pielęgnację aktywizującą, treningi samoobsługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym teleopieka (telepomoc) i użycie innych nowoczesnych technologii.

 

§10

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) nieodpłatną działalność statutową w zakresie zadań zleconych oraz projektów finansowanych ze środków publicznych;

2) odpłatną działalność statutową w zakresie wymienionym w § 9 i nie finansowanym ze środków publicznych, a w szczególności jest to:

a. wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, pomocniczego i wspomagającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

3) podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z celami Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. poradnictwo w zakresie organizowania opieki oraz metod pielęgnowania chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób,

b. szkolenia opiekunów nieformalnych,

c. promowanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego oraz środków pomocniczych kompensujących utraconą sprawność i poprawiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

d. promowanie telepomocy (teleopieki) i innych nowoczesnych technologii oraz systemów informatycznych,

e. promowanie wiedzy na temat zawodu opiekuna medycznego oraz innych zawodów opiekuńczych,

f.  udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla opiekunów.

 

§11

Dla realizacji celów i zadań wymienionych w §§9 i 10 Stowarzyszenie:

1. Organizuje i prowadzi działalność oraz podejmuje inicjatywy mające na celu zarówno dobro opiekunów jak i  osób niepełnosprawnych zależnych od opieki.

 

2. Współpracuje z instytucjami, organizacjami, zakładami i osobami zajmującymi się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów związanych ze sprawowaniem opieki nad  osobami, które z powodu choroby, urazu lub wieku są niepełnosprawne i niesamodzielne,     w tym z pracownikami zakładów leczniczych, domów opieki, jednostek pomocy społecznej,   a także producentami i sprzedawcami produktów kompensujących utraconą sprawność oraz wspierających proces pielęgnowania i opieki, a także z innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi zgłaszającymi wolę wsparcia działalności Stowarzyszenia, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawem obowiązującym w Polsce i Statutem Stowarzyszenia.

3. Pozyskuje do współpracy:

 1. osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w obszarze mającym związek                  z działalnością opiekunów,
 2. sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych,

4.  Bierze udział w projektach organizowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie oraz inne podmioty, w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia.

5. Współpracuje z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi        i zagranicznymi.

 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która chce realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową albo rzeczową.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i odwołuje, w drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia.

 

§13

Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec:

 1. członkiem zwyczajnym - o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. członkiem wspierającym - niezależnie od miejsca przebywania o ile materialnie lub
  w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

 

 

§14

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 2. składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do jego władz.
 1. Osobie fizycznej, będącej członkiem wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt 1.
 2. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia korzystają
  z przysługującego im prawa i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.

 

§15

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania etyki,
 4. regularnego płacenia składki członkowskiej.

 

§16

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. likwidacji osoby prawnej,
 4. skazania na utratę praw publicznych,
 5. odwołania na skutek rażącego naruszenia postanowień statutowych na podstawie uchwały Zarządu,
 1. Osobom fizycznym i prawnym skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie
  do Walnego Zebrania Członków.

 

 

IV. Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

§17

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia
  w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród zgłoszonych
  a nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków:
 1. ustala ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia
 2. rozpatruje kadencyjne sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchyla uchwały Zarządu niezgodne z prawem bądź programem działania Stowarzyszenia,
 4. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybiera Zarząd i  Komisję Rewizyjną,
 6. uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
 7. ustala znak firmowy,
 8. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 10.  ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,
 11.  ustala tryb i zasady wyborów do władz Stowarzyszenia,
 12.  ustala liczbę członków władz Stowarzyszenia,
 13.  podejmuje inne niż wymienione wyżej uchwały związane z działalnością Stowarzyszenia, a nie zastrzeżone dla innych organów.
 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów na początku posiedzenia.

 

 

§20

W obradach Walnego Zebrania Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i goście zaproszeni przez Zarząd.

 

§21

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków,
 2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. Informacje o drugim terminie i prawomocności uchwał podjętych w tym terminie powinny być zawarte w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

 

§22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.

 

§23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd
w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami
dla których został zwołany.

 

§24

 1. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swojego grona nowego prezesa, a skład Zarządu uzupełnia się zgodnie z § 18 ust. 2.
 2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu poniżej 2/3 wybranego składu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

§ 25

 1. Zarząd jest  władzą Stowarzyszenia w okresie  między Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Zarząd konstytuuje się w trakcie Walnego Zebrania Członków tuż po ogłoszeniu wyników głosowania. Przewodniczący Zebrania informuje zebranych komu zostały powierzone funkcje prezesa, wiceprezesa i sekretarza.   

 

§ 26

 1. Zarząd:
 1. kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwala plany działalności Stowarzyszenia,
 3. uchwala budżet Stowarzyszenia,
 4. zatwierdza roczne sprawozdania z działalności oraz okresowe sprawozdania finansowe Stowarzyszenia,
 5. tworzy organizacyjne formy działalności  i decyduje o ich likwidacji,
 6. powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych dla których jest organem założycielskim,
 7. zatwierdza roczne plany i sprawozdania z działalności kierowników o których mowa
  w pkt 6 oraz zatwierdza wprowadzane przez nich regulaminy działania,
 8. organizuje i prowadzi szkolenia,
 9. podejmuje uchwały w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów, zaciągania zobowiązań, kredytów i pożyczek pieniężnych oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia, w przypadku, gdy jednostkowa wartość poszczególnych zdarzeń przekracza kwotę 7000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych),
 10.  podejmuje uchwały w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych 
  i międzynarodowych organizacji społecznych lub związku stowarzyszeń, przedstawiania  kandydatów Stowarzyszenia do władz tych organizacji, jak też w sprawie realizowania działalności statutowej we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi
  i fizycznymi, m.in. w ramach wspólnych projektów finansowanych przez polskie
  i zagraniczne fundusze,
 11.  podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków lub skreślenia z listy członków,
 12.  podejmuje uchwały w sprawie użyczenia znaku firmowego osobom prawnym                   i fizycznym, które chcą realizować cele założone przez Stowarzyszenie, jak też odebrania prawa do jego używania,
 13.  powołuje stałe lub doraźne zespoły pracy programowej lub organizacyjnej,
 14.  przygotowuje wnioski na Walne Zebranie Członków,
 15.  za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 1. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 2. W skład Zarządu nie mogą być powołane osoby, które wobec członków Komisji Rewizyjnej pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
 2. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  albo co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 28

 1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu.
 2. Prezes samodzielnie podejmuje decyzje, w tym także decyzje finansowe w granicach budżetu o jednostkowej wartości nie przekraczającej kwoty 7000zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w zakresie bieżącego zarządu działalnością Stowarzyszenia oraz decyzje związane z realizacją uchwał Zarządu.
 3. Prezes składa Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej okresowe i roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe, z uwzględnieniem podejmowanych decyzji i realizacji uchwał.
 4. Prezes składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji.
 5. Za podejmowane decyzje Prezes odpowiada przed Zarządem i Walnym Zebraniem Członków.

§29

Wiceprezes zastępuje Prezesa w trakcie jego nieobecności.

 

§30

 1. Sekretarz przygotowuje posiedzenia Zarządu i protokółuje ich przebieg.
 2. Sekretarz opracowuje projekty uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.
 3. Sekretarz opracowuje korespondencję Stowarzyszenia, i czuwa nad jej obiegiem oraz archiwizowaniem.

 

§31

 1. Organem kontrolującym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego.

 

§ 32

Komisja Rewizyjna:

 1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz kontroluje działalność Zarządu pod względem zgodności ze statutem i programem działania,
 2. występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
 3. składa na posiedzeniach Zarządu wnioski i opinie dotyczące projektów planów i budżetu,
 4. występuje na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium
  dla ustępującego Zarządu,
 5. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§ 33

 1. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 

V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia  stanowią aktywa w postaci nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz środki zgromadzone na kontach bankowych.

2. Majątek określony w ust. 1 nabywany jest przez Zarząd.

 

 

§ 35

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku Stowarzyszenia, zawierane przez Zarząd, a wykraczające poza wydatki przewidziane w budżecie, wymagają do swej ważności podpisów dwóch z pośród funkcyjnych członków Zarządu, tj. prezesa, wiceprezesa, sekretarza.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej,
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

§ 36

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
  w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 2. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

 

3. Majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.